Hirado Middle School

Hirado is a school from Nagasaki. They made it to the quarterfinals of the Middle School National Tournament.

Captain: Hiroshi Jito

Starting eleven (3-5-2):

1.- Akira Hatakeyama; 8.- Kazuaki Soda, 5.- Hiroshi Jito, 2.- Toshio Akizawa; 3.- Shinji Noda, 6.- Tsutomu Nagaoka, 9.- Koji Nakajo, 7.- Shinji Morisue, 4.- Kazuo Takeno; 10.- Katsumi Himeji, 16.- Mitsuru Sano.

Lineup of Hirado team