Furano Middle School

Captain: Hikaru Matsuyama

Starting eleven (3-4-3):