Furano Elementary School

Captain: Hikaru Matsuyama

Starting eleven (3-4-3):

7.- Nakagawa     11.- Oda     8.- Yamamuro

5.- Kaneda     10.- Matsuyama     9.- Wakamatsu

3.- Matsuda

6.- Honda     4.- Kondo     2.- Kamato

1.- Kato