Coach Tadashi Shiroyama

Current Team(s)
Nankatsu MS