Otomo Middle School

Otomo MS (Middle School) faces Nankatsu MS at the final of the Shizuoka Region Tournament. They lose the game and do not make it to the National Tournament.

Captain: Hanji Urabe

Head Coach: Unknown

Starting eleven (4-4-2):

1.- Isamu Ichijo; 2.- Masaki Yoshikawa, 3.- Koji Nishio, 4.- Masao Nakayama, 5.- Kozo Kawada; 6.- Toru Hiraoka, 11.- Takeshi Kishida, 10.- Hanji Urabe, 7.- Shingo Tadami; 8.- Akio Nakao, 9.- Shun Nitta.